Bình Thuận phê duyệt giá đất, tín hiệu tích cực cho hàng trăm dự án bất động sản

Theo như Quyết định số 549/QĐ-UBND của UBND Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, sẽ có 385 công trình ở tỉnh Bình Thuận sẽ được xác định giá đất cụ thể.

Căn cứ kế hoạch được duyệt theo Quyết định trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng giao các sở, ngành, địa phương có liên quan và Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Danh sách kèm theo quyết định này, có tổng cộng 385 công trình sẽ được xác định giá đất cụ thể năm 2023. Trong đó, chuyển tiếp trong năm 2022 sang năm 2023 là 253 công trình, gồm phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có 149 công trình; phục vụ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất có 104 công trình. Đăng ký mới năm 2023 có 132 công trình, gồm phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có 88 công trình; phục vụ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất có 44 công trình.

Khu Trung tâm thương mại Dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát

Ngoài các dự án nêu trên, quá trình thực hiện thủ tục đất đai với các dự án có giá trị quyền sử dụng đất từ 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất, nếu có chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi hệ số sử dụng đất, phải đấu giá hoặc bị thu hồi để đấu giá thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức xác định giá đất cụ thể để kịp thời thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đối với các công trình xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kinh phí xác định giá đất cụ thể được sử dụng từ nguồn kinh phí 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Với các công trình xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, kinh phí xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, có 7 đơn vị tư vấn có thể tham gia định giá đất cụ thể cho 385 dự án trong kế hoạch gồm: Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (VLAND), Công ty CP Thẩm định giá Exim (EXIMA), Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Chất lượng Việt Nam (VIVC), Công ty TNHH Thẩm định giá MHD, Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt, Công ty TNHH Tư vấn TM. Quá trình thực hiện sẽ tiếp tục lập thủ tục lựa chọn thêm các đơn vị tư vấn theo quy định.

Phạm Du

Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục